Všeobecné obchodní podmínky Likemat.com

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery

pro Věrnostní Likemat

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro partnery se vztahují na zprostředkování smluv o propagaci a zajišťování souvisejících služeb partnerům prostřednictvím webového rozhraní www.vernostni.likemat.com provozovaného společností:

WOW MARKETING s. r. o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ: 04175905

DIČ: CZ04175905                                   

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243673

telefonní číslo: +420 777 844 560

kontaktní e-mail: info@likemat.com

              

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • fanouškem je fyzická osoba, jejíž interakce provozovatel zprostředkovává partnerovi
 • interakce jsou činnosti fanoušků na sociálních sítích, jak jsou vymezeny v nabídce služeb provozovatele, které partner požaduje provést (např. sdílení či komentování příspěvků či jejich „lajkování“);
 • kampaní se rozumí v souhrnu partnerův obsah, který partner zpřístupnil k provedení požadovaných interakcí, toto zpřístupnění se dále označuje též jako „vkládání kampaní“ nebo „zadávání kampaní“;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro partnery;
 • partnerem je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zadala kampaň;
 • peněženkou se rozumí konto fanouška, zřízené vždy pro vztah s konkrétním partnerem, které slouží k evidenci počtu provedených interakcí a odměňování za ně;
 • propagací obsahu se rozumí interakce fanoušků ve vztahu ke konkrétní kampani;
 • provozovatel webového rozhraní (nebo jen „provozovatel“) je právnická osoba, uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek;
 • službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí se rozumí zprostředkování veškerých smluv a poskytování dalších služeb na webovém rozhraní včetně zajišťování všech funkcí webového rozhraní;
 • Smlouva je jakákoliv smlouva mezi provozovatelem a partnerem, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní;
 • sociálními sítěmi (j. č. sociální sít) jsou Facebook (www.facebook.com), Instagram (www.instagram.com) a YouTube (youtube.com);
 • stranami jsou v souhrnu provozovatel a partner;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a partnera;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese .
  • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a partnera při užívání webového rozhraní.  
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a partnerem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní, Smlouvou o společném správcovství osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a partnerem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Registrací a též potvrzením na webovém rozhraní partner stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Na sekci inzerce.lajkomatu.cz se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pro inzertní Likemat.

 

 1. Služby provozovatele
  • Provozovatel zprostředkuje partnerovi uzavření smluv o propagaci jeho obsahu na sociálních sítích fanoušky, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi provozovatelem a partnerem. Partner se zavazuje poskytnout odměnu fanouškům a zaplatit provizi provozovateli. Odměňování fanoušků je podrobněji upraveno v čl. 6 těchto obchodních podmínek, provize a platební podmínky ve vztahu k provozovateli jsou podrobněji upraveny v čl. 5 těchto obchodních podmínek.
  • Provozovatel se nezavazuje k zprostředkování žádného konkrétního objemu interakcí. Provozovatel také nezaručuje, že se v důsledku propagace skutečně zlepší výsledky hospodářské činnosti partnera, že vzrůst zájmu o jeho propagaci bude trvalý, ani že dojde k jakémukoliv jinému výsledku, který nebyl výslovně sjednaným obsahem konkrétní Smlouvy mezi stranami.
  • Provozovatel zpřístupní partnerům na webovém rozhraní statistiky o naplňování předmětu Smluv.
  • Provozovatel může nabízet i další, příbuzné služby, neuvedené výše v tomto článku. Smlouvy o takových službách se též přiměřeně řídí těmito obchodními podmínkami a jejich ceny jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Vyhlásí-li provozovatel bonusové akce nebo nabídne-li partnerům jiné zvláštní výhody, vyhrazuje si právo tyto akce či nabídky výhod ukončit předčasně.
  • Využívání jednotlivých služeb je možné pouze prostřednictvím uživatelského účtu.

 

 1. Registrace a uživatelský účet
  • Pro využívání všech funkcí webového rozhraní (zejména pro zadání kampaní) se musí partner registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo název právnické osoby, její sídlo, IČO, DIČ, e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
  • E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je partner povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze především zadat kampaň, sledovat její naplňování, odměňovat fanoušky, hradit provizi a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

 1. Objednávka, zadání kampaní, smlouva o propagaci obsahu
  • Objednávku služeb provede partner pomocí webového rozhraní. Webové rozhraní určí, na jaký objem služeb se objednávka vztahuje. Doručením objednávky provozovateli je uzavřena Smlouva o zprostředkování mezi provozovatelem a partnerem.
  • Kampaň může partner zadat vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Bez zbytečného odkladu bude kampaň zpřístupněna fanouškům.
  • Smlouva o propagaci obsahu mezi partnerem a fanouškem, jejíž zprostředkování je předmětem Smlouvy, je uzavřena okamžikem, kdy si fanoušek zřídí peněženku pro daného partnera. Smlouva mezi partnerem a fanouškem je splněna v okamžiku, kdy fanoušek naplní podmínky dané kampaně. Fanoušci však nejsou předem zavázáni k provedení žádného konkrétního objemu interakcí.
  • Kde se na webovém rozhraní používají k popisu obsahu interakcí pojmy jako „like“ či „lajk“, „komentář“, „sdílení“ a další, je nutné tyto pojmy vykládat tak, jaký mají význam na příslušné sociální síti, s přihlédnutím k tomu, jak je vykládá široká veřejnost, tvořící uživatele těchto sociálních sítí.

 

 1. Odměňování fanoušků
  • Druh a rozsah odměny poskytované fanouškům určí partner, přičemž je vázán případnými omezeními, stanovenými na webovém rozhraní.
  • Partner se zavazuje a odpovídá provozovateli i fanouškům za to, že druh odměny bude v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a že půjde o plnění, které skutečně bude partner schopen poskytnout.
  • Partner musí určit, za jaký objem interakcí náleží fanouškům daná odměna. Tento poměr nesmí již po zadání kampaně měnit, neurčí-li webové rozhraní jinak. Při odměňování fanoušků mezi nimi nesmí partner činit žádné nedůvodné rozdíly.
  • Webové rozhraní určí způsob, jakým způsobem dojde k poskytnutí odměny. Je-li vydána listina (voucher), nejde o cenný papír, pouze o listinu k prokázání nároku na danou odměnu. Fanoušci mohou uplatněný nárok na odměnu převést na jinou osobu. Provozovatel pouze automaticky generuje tuto listinu na základě zmocnění partnerem, za její obsah neodpovídá a v žádném případě neručí za splnění partnerova dluhu vůči fanouškům.
  • Umožní-li webové rozhraní peněžní odměňování, lze toto poskytnout, není-li v konkrétním případě určeno jinak, jenom prostřednictvím provozovatele způsobem, který tento určí, přičemž si provozovatel z vyplacené odměny strhne smluvenou provizi.
  • Partner smí fanouškům odmítnout poskytnout odměnu jenom z důvodu vyčerpání zásob nebo z jiného objektivního důvodu. V tom případě mají fanoušci nárok na vrácení bodů, za něž si odměny vybrali; partner je povinen ohlásit provozovateli, jakým fanouškům je třeba vrátit body v jaké výši.

 

 1. Provize a platební podmínky
  • Webové rozhraní určí, jak je určena výše provizí. Zpravidla se provize platí za časový úsek, po který může partner využívat Likematu.
  • Provize se hradí bezhotovostně, konkrétněji způsoby úhrad určí webové rozhraní. Provize jsou plněním, podléhajícím dani z přidané hodnoty (DPH).
  • Provize se platí předem a nelze ji ani částečně vrátit, s výjimkou odstoupení od Smlouvy dle čl. 9 těchto obchodních podmínek, nebo přiznané slevy v případě reklamace dle čl. 8 těchto obchodních podmínek.
  • Poskytne-li provozovatel slevu nebo jiné zvláštní zvýhodnění, nelze tyto slevy a zvýhodnění v jedné Smlouvě kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Podmínky poskytování služeb, odpovědnost stran
  • Kampaň nesmí obsahovat reklamu na činnost třetí strany, která je konkurenční vůči službám provozovatele (nabízeným na webovém rozhraní).
  • Kampaň nesmí obsahovat audio nebo video záznamy s automatickým přehráváním.
  • Kampaň nesmí porušovat dobré mravy a právní předpisy, platné na území České republiky, popř. jiného státu, pokud by mohly na danou kampaň dopadat jeho právní předpisy. Povaha kampaně nesmí být způsobilá poškodit dobré jméno provozovatele. Zejména, ale nikoliv výlučně, kampaň nesmí obsahovat:
   • obsah, který by porušoval autorská nebo jiná osobnostní či majetková práva třetích osob,
   • pornografický obsah,
   • hrubost, vulgární jazyk,
   • obsah způsobilý narušit výchovu dětí a mládeže,
   • obsah propagující násilí, nenávist, extremistické politické ideologie atp.,
   • obsah navádějící k trestné činnosti nebo jí schvalující,
   • utajované informace, a
   • podvodný obsah, obsah způsobilý porušit předpisy na ochranu spotřebitele, na ochranu hospodářské soutěže atp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo kampaň neuveřejnit nebo uveřejněnou kampaň odstranit, pokud kampaň:
 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
 • porušuje pravidla o obsahu kampaní, stanovená v čl. 7.1-7.3 nebo jinde v těchto obchodních podmínkách,
 • obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • nebo jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky, popř. jiného státu, může-li jeho právní řád na předmět Smlouvy dopadat, nebo dobré mravy.
  • Partner prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • může nakládat se všemi potřebnými právy k obsahu, který je předmětem kampaně;
 • jeho obsah je způsobilý k naplnění předmětu Smlouvy, tedy především nastavení jeho dosahu umožňuje fanouškům jeho propagaci,
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování kampaně;
 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • při užívání webového rozhraní se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
  • Partner prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah kampaně. Pokud partner není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  • Partner se zavazuje, že při komunikaci s třetími osobami, ať už na sociálních sítích nebo jinak v rámci svého obchodního nebo obdobného styku nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po partnerovi náhradu škody, která mu tímto vznikla.
  • Partner odpovídá provozovateli za jakoukoliv újmu, kterou mu způsobil zaviněným porušením pravidel stanovených v tomto článku nebo jakékoliv jiné smluvní nebo zákonné povinnosti. Pokud by třetí osoba vymohla na provozovateli jakékoliv sankční plnění v důsledku toho, že partner porušil svoje povinnosti vůči provozovateli (zejména povinnosti stanovené v čl. 7.3 a 7.5), nahradí partner provozovateli vše, co třetí osobě provozovatel musel vydat, a všechny související náklady.
  • Partner používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
  • Může-li fanoušek v rámci sjednané interakce vytvořit vlastní text (např. text komentáře nebo doprovodný text ke sdílení příspěvku), neodpovídá provozovatel za obsah těchto textů. Provozovatel neodpovídá ani za jiný obsah, který vkládají fanoušci na sociální sítě, např. jako profilový obrázek.
  • Provozovatel zvláště není povinen k náhradě škody, která vznikne partnerovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.
  • Provozovatel v žádném případě neručí partnerovi za jeho závazky, ať už smluvní nebo mimosmluvní, vůči fanouškům, jiným jeho smluvním partnerům nebo jiným třetím osobám.

 

 1. Reklamace
  • Práva partnera z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Reklamaci je partner povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
  • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu.
  • Odstranitelnou vadu provozovatel opraví, popř. dodatečně poskytne náhradní plnění. Je-li vada neodstranitelná, má partner nárok na přiměřenou slevu z ceny služeb.

 

 1. Lhůty ke splnění, doba trvání smluvních vztahů, ukončení spolupráce
  • Pokud partner poruší svoji smluvní povinnost podstatným způsobem, může s ním provozovatel okamžitě ukončit spolupráci, tedy odstranit jeho uživatelský účet a veškeré jeho kampaně. Za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem partnerem bude považováno zejména porušení pravidel, stanovených v čl. 7 těchto obchodních podmínek.
  • Je-li spolupráce ukončena dle předchozího odstavce, není provozovatel povinen vracet partnerovi žádné poskytnuté plnění.
  • Do jednoho měsíce od provedení objednávky může partner od Smlouvy odstoupit. Pokud však již v rámci těchto služeb získal od fanoušků interakce, je povinen se s nimi vyrovnat tak, že jim umožní v přiměřené lhůtě, nejméně do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy odstoupil od smlouvy, vybrat odměny za získané body.
  • Plnění poskytnuté v rámci Smlouvy, od níž partner odstoupil dle předchozího článku (9.3), nebude partnerovi vráceno dříve než po splnění povinnosti vůči fanouškům v předchozím článku zakotvené.
  • Partner může svoji spolupráci s provozovatelem ukončit kdykoliv tím, že zruší svůj uživatelský účet. Tím dojde k odstranění veškerých partnerových kampaní. V tom případě nenáleží partnerovi žádná náhrada, ani dle čl. 9.3 (pokud před zrušením účtu nepostupoval partner dle čl. 9.3).

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání Smlouvy a jejím plnění mohou být partnerovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Partner se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se partner zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  • V případě porušení povinnosti v článku 10.1 a 10.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit z webového rozhraní bez náhrady veškeré kampaně partnera. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Partner uděluje souhlas s tím, že provozovatel smí užít obchodní firmu partnerovy společnosti, její logo a adresu jejích webových stránek ve svých referencích na webovém rozhraní nebo i jinde ve svých prezentacích. Požádá-li partner písemně o vyloučení z referencí, provozovatel tak učiní neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění partnera. Platby provozovateli za objednané služby ani v takovém případě nevrací, nerozhodne-li provozovatel jinak.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Příslušným soudem k řešení sporů ze Smluv je vždy soud, v jehož obvodu sídlí provozovatel. Strany se nicméně zavazují spory ze Smluv řešit nejprve smírnou cestou.
  • Provozovatel nehradí partnerovi náklady na uzavření Smlouvy, jako jsou například poplatky za internetové připojení.
  • Komunikace mezi stranami bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní nebo formou elektronické pošty (e-mailu), doporučenou poštou nebo osobním doručením. Telefonicky lze poskytnout partnerovi podporu nebo mu podat informaci, touto formou však nemohou být uzavírány či měněny Smlouvy nebo být činěna jiná právní jednání.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.5.2018.